Gå till innehåll
Vänersborgs Ryttarförening
Vänersborgs Ryttarförening

Policy avseende jämställdhet, diskriminering och kränkande särbehandling

Föreningens jämställdhetsarbete är inriktat på att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden och discipliner. Oavsett tidigare erfarenhet av hästar, ålder, kön, etnisk bakgrund, eventuell funktionsvariation och framtida mål med sin ridning ska alla behandlas och respekteras lika. Det ska finnas lika möjligheter för alla att utöva ridsport. Det kräver att allas deltagande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist.

All verksamhetsplanering skall ske utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Med en genomtänkt verksamhet vill föreningen påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt. Alla ges lika möjligheter att utöva idrott och alla ska få vara med i föreningen.
Föreningen vill utforma verksamheten så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Det innebär att förutsättningarna för träning och tävling ska anpassas till olika behov och möjligheter. Alla medlemmars ridsportutövning värderas lika och prioriteras
på ett likvärdigt sätt. Det innebär till exempel att alla tilldelas resurser efter samma principer.

Oavsett kön har man ha lika stort inflytande i styrelse, sektioner och kommittéer. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att alla får lika stora möjligheter att medverka. Det innebär att alla ges samma möjligheter att utvecklas som aktiva, ledare, tränare, anställda och förtroendevalda. Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den
dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.
Inom Vänersborgsryttarförening är all form av mobbing, utfrysning och trakasserier oacceptabelt. Föreningen arbetar förebyggande genom att informera och upplysa om vår värdegrund som skall genomsyra föreningens verksamheter. Alla får vara med och alla skall kunna känna sig trygga i föreningen. Inom Vänersborgs ryttarförening accepteras inga
former av sexuella trakasserier eller övergrepp. Ingen ska behöva känna sig kränkt, trakasserad eller mobbad. Den utsattes upplevelse är avgörande, inte angriparens motiv.

Barnkonventionen och barnrättsperspektivet ska vara vägledande för all barn- och ungdomsverksamhet upp till 18 år. All form av mobbing, trakasserier och övergrepp strider mot Riksidrottsförbundets fyra värdegrunder ”Glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel”.

Vid fall av överträdelser avseende denna policy vidtar föreningen följande åtgärder:
• Av styrelsen utsedda personer inleds samtal med berörda, i fall med minderåriga, även med målsman.
• Upprättande av handlingsplan med uppföljning.
• Grövre trakasserier och övergrepp polisanmäls av ordförande. Ridlärare, ledare med flera har ansvar att händelserapportera till verksamhetschef/ordförande.

Fastställd av styrelsen för Vänersborgs ryttarförenings 2024-02-18

Publicerad: 2024-02-19

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Författare: Administratör 2 Vrf

Sponsorer

Besöksadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Postadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Kontakta oss

0521-189 00

info@vanersborgsryttarforening.com